Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 
 

ogłoszenia terminarz imprez i uroczystości ramowy rozkład dnia

kierunki pracy w przedszkolu   koncepcja pracy w przedszkolu koncepcja programowa  statut przedszkola  ubezpieczenie


     Ogłoszenia <<<<


     Terminarz imprez i uroczystości <<<<


          BIP <<<<<<<<


     Ramowy plan dnia w przedszkolu

6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, kształtowanie kompetencji społecznych. Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez zabawy manipulacyjne, ruchowe, z muzyką, konstrukcyjne (klockami drewnianymi, lego, plastikowymi), plastyczne, gry stolikowe (np. układanki drewniane i na magnes, puzzle, gry edukacyjne) oraz tworzenie okazji do wymiany informacji. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, w tym rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym. Zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym: ćwiczenia poranne, ruchowe, ze śpiewem, integrujące grupę (zabawy kołowe, ze śpiewem), obserwacje przyrodnicze, kontakty z rodzicami, prace porządkowe, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne . 

8.00 - 8.30  - Śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, pełnienie dyżurów; rozwijanie kompetencji społecznych; inicjatywności i przedsiębiorczości.

8.30 - 9.00 - Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć dydaktycznych, zabawy dowolne.

9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne: kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym; porozumiewania się w językach obcych; kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych; informatycznych; społecznych i obywatelskich; inicjatywności i przedsiębiorczości; świadomości i ekspresji kulturalnej oraz umiejętności uczenia się.

10.00 - Przekąska - spożywanie owoców, czynności samoobsługowe, porządkowe, zabiegi higieniczne.

10.10 - 11.20 - Zabawy swobodne w sali indywidualnie lub w zespołach, w tym tematyczne z uwzględnieniem kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym. Kształtowanie kompetencji umiejętności uczenia się oraz wspieranie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Wspieranie inicjatywności przedsiębiorczości w trakcie pobytu na powietrzu (gry i zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne). Kształtowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych w trakcie spacerów, obserwacji przyrody, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze (Tygryski - zajęcia dydaktyczne: wtorek i środa w godzinach 10-11).

11.20 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, porządkowe, zabiegi higieniczne, obiad- kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości.

12.00 - 13.30

Grupa I - Odpoczynek na leżaczkach w piżamkach lub w wygodnym stroju. Dzieci odpoczywają i słuchają muzyki (relaksacyjnej, terapeutycznej, odgłosów przyrody, muzyki poważnej), literatury dziecięcej (bajki, wiersze, legendy, rymowanki), opowiadań nauczyciela; wykonują zabawy paluszkowe, ćwiczenia oddechowe i narządów mowy; kształtując świadomość i ekspresję kulturalną oraz porozumiewanie się w języku ojczystym.

Grupa II, III, IV ,V Odpoczynek po obiedzie. Ćwiczenia relaksacyjne w tym: słuchanie muzyki (relaksacyjnej, terapeutycznej, odgłosów przyrody, muzyki poważnej), literatury dziecięcej (bajki, wiersze, legendy, rymowanki) słuchanie bajek terapeutycznych, opowiadań nauczyciela, woźnej i rodziców, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe i narządów mowy, zabawy paluszkowe i masażyki – kształtujących świadomości i ekspresję kulturalną oraz porozumiewanie się w języku ojczystym. Spokojny spacer w celu obserwacji przyrody i wyciszenia. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze; kształtowanie kompetencji informatycznych; porozumiewania się w językach obcych; świadomości i ekspresji kulturalnych; inicjatywności i przedsiębiorczości; porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

13.30 - 14.00 - Podwieczorek, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.00 - 16.00 - Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci w sali przy niewielkim udziale nauczyciela ( zabawy ruchowe) lub tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela. Organizowanie zajęć dodatkowych, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne (indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach; indywidualne zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój dzieci np. porządkowanie sali, pielęgnacja kwiatów). Wdrażanie do umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych. Prace porządkowe, gospodarcze czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego, rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy z rodzicami.

Przedszkole nr 7 w Świeciu, zgodnie ze statutem, opracowało ramowy rozkład dnia, który jest przewodnikiem po kompetencjach kluczowych, jakie mają miejsce w przedszkolu w ciągu każdego dnia. Poszczególne działania pokazane są w przedziałach czasowych. Znajduje się w nich czas na zabawę swobodną, posiłki, aktywność dzieci w sali zajęć i na świeżym powietrzu, czas na zajęcia indywidualne, wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, czas na wyciszenie i relaksację. Ramowy rozkład dnia został ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem opracowuje, dla tego oddziału, szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W ramowym rozkładzie dnia nauczyciel ujmuje aktywności, które podejmuje z dziećmi regularnie oraz czas ich trwania, pamiętając o obowiązujących proporcjach zagospodarowania czasu przebywania dzieci w oddziale.

Z uwagi na warunki pogodowe, możliwości dzieci i rozmaite sytuacji okolicznościowe w określonych dniach ramowy rozkład dnia może być modyfikowany.

Kierunki pracy w przedszkolu

Kierunek pracy w roku szkolnym 2023/2024

1.   Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci, wraz z rodzicami, i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz informacji dostępnych w Internecie. Poprawne wykorzystywanie narzędzi i materiałów dostępnych w sieci – udział w przedsięwzięciach tj. Akademia Uczymy Dzieci Programować. Położenie nacisku na harmonijny rozwój sprawności fizycznej.

Plan pracy przedszkola <<<<

Podstawa programowa <<<<

Statut przedszkola <<<<    

[góra]

 
 jar & cheepsi