Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 
 

o nas zajęcia dodatkowe oferta programowa

O nas

"Puchatek" to przedszkole jedno z wielu w Świeciu, ale zamierzeniem Rady Pedagogicznej jest stworzenie własnego, niepowtarzalnego klimatu. Już sama nazwa kojarzy się z puchem, chatką, misiem i przyjacielem, więc z tym co przyjemne, miłe i ciepłe. I tak jest w "Puchatku".

Dowodem na to może być fakt, że z braku miejsc nie wszystkich chętnych przedszkole może otoczyć swoją opieką. Wychowankom przedszkola często czas spędzony na wspólnej zabawie wydaje się zbyt krótki, a licznie odwiedzający "Puchatka" absolwenci czują się tutaj ciągle jak w domu. I nic dziwnego, ponieważ w holu przedszkola wita ich niezmiennie ten sam, uśmiechnięty miś.

W naszym mieście jesteśmy prekursorami w uruchomieniu strony internetowej przedszkola
w celu promocji przedszkola w środowisku i wzmocnienia współpracy z rodziną 
oraz w zainstalowaniu monitoringu w wejściu do placówki, holu, szatniach i ogrodzie , co znacznie wzmacnia warunki bezpieczeństwa dzieci, ich rodziców i pracowników .

W pracy z dziećmi nauczycielki kierują się zasadą: "Chcemy dzieci uczyć, bawić, oraz światem zaciekawić". Zajęcia prowadzone są twórczymi i innowacyjnymi metodami pracy, np. "Wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma" I. Majchrzak (już od 3-latków), "Dobrego startu" M. Bogdanowicz, "Ruchu rozwijającego" W. Sherborne oraz wieloma innymi, rozwijającymi twórczą aktywność dziecka.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy nie tylko z dziećmi, ale również podczas spotkań integracyjnych z rodzicami.

Przedszkole dysponuje dobrze przygotowaną, wykwalifikowaną kadrą, która swój wolny czas przeznacza jeszcze na poszerzenie swojej wiedzy i doskonalenie zawodowe. Jedna z nauczycielek ukończyła dodatkowo logopedię i od 2001 roku otoczyła dzieci z "Puchatka" fachową opieką logopedyczną. Ponadto nauczycielki wykorzystują w pracy z dziećmi wiedzę i umiejętności, zdobyte na studiach podyplomowych z zakresu: pedagogika przedszkolna z terapią dziecka, ekologia, etyka i technika, dysleksja rozwojowa, socjologia, edukacja elementarna i gimnastyka korekcyjna, muzyka, przyroda, oligofrenopedagogika.

Rada pedagogiczna stawia na ekologię i twórczą aktywność dziecka, bo "czym skorupka za młodu...", preferuje poszukujący i otwarty styl pracy, rozwija samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka, kreuje zdrowy styl życia, prowadzi nowatorskie formy współpracy z rodzicami.

O współpracy z rodzicami warto powiedzieć więcej. Rada Rodziców działa bardzo prężnie. Jest wyrazicielem opinii rodziców i łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną, a rodzicami, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i realizacji wspólnych oczekiwań. Rodzice mają duży wpływ na wiele decyzji podejmowanych w placówce. Bardzo chętnie angażują się we wspólne przedsięwzięcia, jak choćby zbiórka makulatury, udział w konkursach, wystawach plastycznych, „Rodzinnym śpiewaniu”, akcjach charytatywnych, kiermaszach świątecznych, akcji „Cała Polska czyta dzieciom” lub pomagają indywidualnie. Chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i uroczystościach, gdzie razem z dziećmi bawią się i uczą innego spojrzenia na relację; dziecko - rodzic - nauczyciel.

Nauczycielki z "Puchatka" to dusze artystyczne, dlatego sztuka jest ważnym elementem w życiu przedszkola. Teatr, muzyka, plastyka, taniec, są formami, w których dzieci przede wszystkim uwielbiają się realizować. Przyjaciół, zainteresowanych efektami pracy z dziećmi, zwykle trudno pomieścić w obszernych zresztą salach, bowiem z okazji różnych uroczystości do przedszkola przybywają nie tylko rodzice, ale również babcie, dziadkowie i rodzeństwa.

Przedszkole dysponuje rozległym ogrodem, w którym znajduje się dużo zieleni i plac zabaw
z różnorodnym sprzętem. To ważne, by dzieci miały się gdzie wyhasać po zajęciach.
Bo najważniejsze jest by zdrowym być! Świadczy o tym również zakrojona na szeroką skalę (przy pomocy rodziców-fachowców) promocja zdrowia, zwłaszcza z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej.

"Puchatek" od wielu lat ma już swoją gazetkę, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Na jej ramach przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia i propozycje, informuje o różnych wydarzeniach z życia przedszkola a i dla dzieci ma zawsze coś ciekawego.

Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi realizują twórcze oraz innowacyjne metody między innymi:

·         elementy ruchu rozwojowego Weroniki Sherbone,

·         metody pedagogiki M. Montessori i Freineta,

·         naukę czytania od najmłodszych grup opierając się na elementach metody inicjacyjnej Ireny Majchrzak i metody dobrego startu Marty Bogdanowicz,

·         improwizację ruchową R. Labana,

·         zabawy prowadzone metodą C. Orffa,

·         gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów,

·         zajęcia relaksacyjne i muzykoterapię,

·         Klucz do uczenia się - projekt unijny z edukacji matematycznej,

·         Metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona,

·         Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,

·         program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele  Zippiego.

W naszym przedszkolu:

·         wykształceni pedagodzy kształtują aktywną postawę dzieci wobec otaczającej rzeczywistości,

·         preferują poszukujący i otwarty styl pracy,

·         rozwijają samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka,

·         diagnozują i monitorują osiągnięcia dzieci, o wynikach diagnozy na bieżąco informują  rodziców i we współpracy z rodzicami wyrównują szanse dzieci i rozwijają ich uzdolnienia
i talenty,

·         kreują zdrowy styl życia,

·         w sposób otwarty wyzwalają aktywność ruchową, muzyczną, plastyczną i teatralną dziecka,

·         dbają o bezpieczeństwo dzieci , współpracują z instytucjami wspomagającymi w tym zakresie,

·         prowadzą nowatorskie formy współpracy z rodzicami,

wykorzystują w pracy własne, autorskie programy edukacyjne i innowacje.

[góra]

ZAJĘCIA DODATKOWE W ,,PUCHATKU”

W ROKU SZKOLNYM

Zajęcia dodatkowe  - Plan zajęć 2022/23 - .doc

Grafik dostępności nauczycieli i specjalistów

[góra]

Oferta programowa

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Przedszkola nr 7 w Świeciu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r.

1.  P7-PR-1/2023 – Program wychowania przedszkolnego. PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. PWN 2018

2.  P7-PR-3/2015 - „Dzieci z dysfunkcjami w przedszkolu – zabawy ogólnorozwojowe” – program terapeutyczny.

3.  P7-PR-4/2015 - Program logopedyczny: profilaktyczno – terapeutyczny z ćwiczeniami ortofonicznymi „Z logopedią na „Ty”.

4.  Program nauczania religii rzymskokatolickiej nr AZ-03-03/1-01 "Wędrowanie z Bogiem", Wydawnictwo WAM, Kraków. Autorzy: s. Teresa Biłyk, J. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma.

5.  Program  wychowawczy Przedszkola nr 7.

6.  Program profilaktyki Przedszkola nr 7.

7.  Programy edukacyjno - wychowawcze, projekty i innowacje własnego autorstwa pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców, dopuszczone do użytku przez dyrektora Przedszkola nr 7 w Świeciu:

P7-PR-1/2021- „Play, Learn and Grow…Together”. Zabawy z językiem angielskim.”, 2021 Kalina Gerke

Dziecko w świecie teatru: Maria Siwocha, Małgorzata Brandt, Zdzisława Kalinowska, Mariola Korytowska, Bożena Główka

- przygotowanie dzieci do odegrania roli aktora i widza

- rozwijanie fantazji i inwencji twórczej

- rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą

- pokonywanie nieśmiałości 

ABC Wychowania Dziecka:  Helena Ratka-Fejtko                                           

Program wychowawczy propagujący wychowanie i edukację dla wartości; zawierający wskazania o fundamentalnym znaczeniu w wychowaniu, ujęte w ramy 10 zasad wychowawczych.

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska: Maria Siwocha, Beata Sobocka, Czesława Gordon, Danuta Kuzimska

- poszerzanie wiadomości o bliższym i dalszym otoczeniu, o negatywnym wpływie człowieka na środowisko

- wprowadzenie podstawowych terminów i pojęć ekologicznych

- kształcenie umiejętności obserwacji środowiska, prowadzenie prac pielęgnacyjnych i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów

Świecie - moje miasto: Mariola Korytowska, Beata Sobocka

- poszerzanie wiedzy o najbliższym otoczeniu, jego krajobrazie, zabytkach, folklorze i tradycjach

- organizowanie wycieczek, służących poznawaniu zabytkowych obiektów miasta

Profilaktyka wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym: Elżbieta Recka, Beata Sobocka

- zapobieganie powstawania wad postaw dziecka w wieku przedszkolnym poprzez realizowanie założeń programowych

- dostarczanie pozytywnych działań zmierzających do profilaktycznego zachowania się we wszystkich działaniach i czynnościach dnia codziennego

Sprawny przedszkolak: Elżbieta Recka, Beata Sobocka

- prowadzenie obserwacji i zajęć na ścieżce dydaktycznej

- wykorzystanie informacji zawartych w przewodniku do ścieżki

Agresji i przemocy stop: Danuta Kuzimska

- ukazanie dzieciom skutków zachowań agresywnych

Dziecko zdolne w przedszkolu: Małgorzata Brandt, Katarzyna Piechna, Danuta Kuzimska

- rozwijanie zdolności i talentów dzieci

Czym skorupka za młodu... Program wychowawczo-edukacyjny:  Małgorzata Brandt

- rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

- kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności

- kształtowanie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość

Drzewa i krzewy w puchatkowym ogrodzie - ścieżka dydaktyczna: Mariola Korytowska, Beata Sobocka

- rozbudzanie ciekawości przyrodą

- kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej

- wykorzystywanie wszystkich zmysłów do odkrywania przyrody

Uroczystości pełne radości - propozycje scenariuszy: Danuta Kuzimska

- zachęcanie do pracy zespołowej

- wspieranie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci

Zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie dziecka: praca zbiorowa

- propozycje ćwiczeń słownikowo - gramatycznych, słuchu fonematycznego, zabaw z literami i słowami. 

W trosce o prawidłową mowę - program logopedyczny: Teresa Nowakowska

- profilaktyka

- diagnoza i terapia logopedyczna

Mała - Wielka Tolerancja - Program Wychowawczo - Edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym: Katarzyna Piechna

Jestem w przedszkolu - książka Małgorzaty Brandt zawierająca autorskie wiersze o wymowie wychowawczej i edukacyjnej

Ważne sprawy Milusińskich - zbiór edukacyjnych i wychowawczych wierszy dla dzieci, autorstwa Małgorzaty Brandt

Tańczący i śpiewający rój pszczół : Agnieszka Grabowska-Wachowska

Wiersze dla dzieci: zebrała i oprac. Magdalena Tokarska

Program logopedyczny profilaktyczno - terapeutyczny: Monika Subkowska

Z logopedią na „Ty” – ćwiczenia ortofoniczne: Monika Subkowska

Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie Przedszkola nr 7:  Monika Subkowska

Zbiór zagadek dla dzieci w wieku przedszkolnym: Katarzyna Piechna

„Puchatek Wita Najmłodszych” – program wspomagający wstępną adaptację  dziecka 3 - letniego do przedszkola: Magdalena Tokarska - Nowacka

„WIELKIE UCZUCIA MAŁEGO CZŁOWIEKA” – program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym - Katarzyna Piechna

„MAGICZNY KOSMOS” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym - Agnieszka Grabowska-Wachowska i Magdalena Tokarska-Nowacka

„POLSKA JEST WAŻNA” – projekt edukacyjny - Magdalena Tokarska-Nowacka

„MEMORY ĆWICZYMY PAMIĘĆ - ODKRYWAMY KOSMOS” – gra edukacyjna - Magdalena Tokarska-Nowacka

 

[góra]

 jar & cheepsi