Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 
 

o nas zajęcia dodatkowe oferta programowa

O nas

"Puchatek" to przedszkole jedno z wielu w Świeciu, ale zamierzeniem Rady Pedagogicznej jest stworzenie własnego, niepowtarzalnego klimatu. Już sama nazwa kojarzy się z puchem, chatką, misiem i przyjacielem, więc z tym co przyjemne, miłe i ciepłe. I tak jest w "Puchatku".

Dowodem na to może być fakt, że z braku miejsc nie wszystkich chętnych przedszkole może otoczyć swoją opieką. Wychowankom przedszkola często czas spędzony na wspólnej zabawie wydaje się zbyt krótki, a licznie odwiedzający "Puchatka" absolwenci czują się tutaj ciągle jak w domu. I nic dziwnego, ponieważ w holu przedszkola wita ich niezmiennie ten sam, uśmiechnięty miś.

W naszym mieście jesteśmy prekursorami w uruchomieniu strony internetowej przedszkola
w celu promocji przedszkola w środowisku i wzmocnienia współpracy z rodziną 
oraz w zainstalowaniu monitoringu w wejściu do placówki, holu, szatniach i ogrodzie , co znacznie wzmacnia warunki bezpieczeństwa dzieci, ich rodziców i pracowników .

W pracy z dziećmi nauczycielki kierują się zasadą: "Chcemy dzieci uczyć, bawić, oraz światem zaciekawić". Zajęcia prowadzone są twórczymi i innowacyjnymi metodami pracy, np. "Wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma" I. Majchrzak (już od 3-latków), "Dobrego startu" M. Bogdanowicz, "Ruchu rozwijającego" W. Sherborne oraz wieloma innymi, rozwijającymi twórczą aktywność dziecka.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy nie tylko z dziećmi, ale również podczas spotkań integracyjnych z rodzicami.

Przedszkole dysponuje dobrze przygotowaną, wykwalifikowaną kadrą, która swój wolny czas przeznacza jeszcze na poszerzenie swojej wiedzy i doskonalenie zawodowe. Jedna z nauczycielek ukończyła dodatkowo logopedię i od 2001 roku otoczyła dzieci z "Puchatka" fachową opieką logopedyczną. Ponadto nauczycielki wykorzystują w pracy z dziećmi wiedzę i umiejętności, zdobyte na studiach podyplomowych z zakresu: pedagogika przedszkolna z terapią dziecka, ekologia, etyka i technika, dysleksja rozwojowa, socjologia, edukacja elementarna i gimnastyka korekcyjna, muzyka, przyroda, oligofrenopedagogika.

Rada pedagogiczna stawia na ekologię i twórczą aktywność dziecka, bo "czym skorupka za młodu...", preferuje poszukujący i otwarty styl pracy, rozwija samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka, kreuje zdrowy styl życia, prowadzi nowatorskie formy współpracy z rodzicami.

O współpracy z rodzicami warto powiedzieć więcej. Rada Rodziców działa bardzo prężnie. Jest wyrazicielem opinii rodziców i łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną, a rodzicami, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i realizacji wspólnych oczekiwań. Rodzice mają duży wpływ na wiele decyzji podejmowanych w placówce. Bardzo chętnie angażują się we wspólne przedsięwzięcia, jak choćby zbiórka makulatury, udział w konkursach, wystawach plastycznych, „Rodzinnym śpiewaniu”, akcjach charytatywnych, kiermaszach świątecznych, akcji „Cała Polska czyta dzieciom” lub pomagają indywidualnie. Chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i uroczystościach, gdzie razem z dziećmi bawią się i uczą innego spojrzenia na relację; dziecko - rodzic - nauczyciel.

Nauczycielki z "Puchatka" to dusze artystyczne, dlatego sztuka jest ważnym elementem w życiu przedszkola. Teatr, muzyka, plastyka, taniec, są formami, w których dzieci przede wszystkim uwielbiają się realizować. Przyjaciół, zainteresowanych efektami pracy z dziećmi, zwykle trudno pomieścić w obszernych zresztą salach, bowiem z okazji różnych uroczystości do przedszkola przybywają nie tylko rodzice, ale również babcie, dziadkowie i rodzeństwa.

Przedszkole dysponuje rozległym ogrodem, w którym znajduje się dużo zieleni i plac zabaw
z różnorodnym sprzętem. To ważne, by dzieci miały się gdzie wyhasać po zajęciach.
Bo najważniejsze jest by zdrowym być! Świadczy o tym również zakrojona na szeroką skalę (przy pomocy rodziców-fachowców) promocja zdrowia, zwłaszcza z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej.

"Puchatek" od wielu lat ma już swoją gazetkę, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Na jej ramach przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia i propozycje, informuje o różnych wydarzeniach z życia przedszkola a i dla dzieci ma zawsze coś ciekawego.

Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi realizują twórcze oraz innowacyjne metody między innymi:

·         elementy ruchu rozwojowego Weroniki Sherbone,

·         metody pedagogiki M. Montessori i Freineta,

·         naukę czytania od najmłodszych grup opierając się na elementach metody inicjacyjnej Ireny Majchrzak i metody dobrego startu Marty Bogdanowicz,

·         improwizację ruchową R. Labana,

·         zabawy prowadzone metodą C. Orffa,

·         gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów,

·         zajęcia relaksacyjne i muzykoterapię,

·         Klucz do uczenia się - projekt unijny z edukacji matematycznej,

·         Metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona,

·         Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,

·         program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele  Zippiego.

W naszym przedszkolu:

·         wykształceni pedagodzy kształtują aktywną postawę dzieci wobec otaczającej rzeczywistości,

·         preferują poszukujący i otwarty styl pracy,

·         rozwijają samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka,

·         diagnozują i monitorują osiągnięcia dzieci, o wynikach diagnozy na bieżąco informują  rodziców i we współpracy z rodzicami wyrównują szanse dzieci i rozwijają ich uzdolnienia
i talenty,

·         kreują zdrowy styl życia,

·         w sposób otwarty wyzwalają aktywność ruchową, muzyczną, plastyczną i teatralną dziecka,

·         dbają o bezpieczeństwo dzieci , współpracują z instytucjami wspomagającymi w tym zakresie,

·         prowadzą nowatorskie formy współpracy z rodzicami,

wykorzystują w pracy własne, autorskie programy edukacyjne i innowacje.

[góra]

ZAJĘCIA DODATKOWE W ,,PUCHATKU”

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zajęcia dodatkowe  - Plan zajęć 2019/20 - .doc

[góra]

Oferta programowa

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Przedszkola nr 7 w Świeciu

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1
do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r.

1.       P7-PR-1/2018 -„ Wokół  przedszkola” – Program edukacji przedszkolnej.  Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska. MAC- edukacja 2018.

2.      P7-PR-2/2019- „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” –program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha. Wydawnictwo Nowa Era 2019.

3.      P7-PR-3/2015 - „Dzieci z dysfunkcjami w przedszkolu – zabawy ogólnorozwojowe” – program terapeutyczny.

4.      P7-PR-4/2015 - Program logopedyczny: profilaktyczno – terapeutyczny z ćwiczeniami ortofonicznymi „Z logopedią
na „Ty”.

5.      Program Wychowawczy Przedszkola nr 7 w Świeciu.

6.      Program profilaktyczny Przedszkola nr 7 w Świeciu.

7.      Programy własne i innowacje pedagogiczne nauczycieli Przedszkola nr 7, pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców, dopuszczone do użytku przez dyrektora Przedszkola nr 7 w Świeciu:

·         "Dziecko w świecie teatru": Maria Siwocha, Małgorzata Brandt, Zdzisława Kalinowska, Mariola Korytowska, Bożena Główka.

§         przygotowanie dzieci do odegrania roli aktora i widza,

§         rozwijanie fantazji i inwencji twórczej,

§         rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą,

§         pokonywanie nieśmiałości; 

·         „ABC Wychowania Dziecka „:  P. Helena Ratka-Fejtko;                                            Program wychowawczy propagujący wychowanie i edukację dla wartości; zawierający wskazania o fundamentalnym znaczeniu w wychowaniu, ujęte w ramy 10 zasad wychowawczych;

·         "Kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska": Maria Siwocha, Beata Sobocka, Czesława Gordon, Danuta Kuzimska

§        poszerzanie wiadomości o bliższym i dalszym otoczeniu, o negatywnym wpływie człowieka na środowisko,

§        wprowadzenie podstawowych terminów i pojęć ekologicznych,

§        kształcenie umiejętności obserwacji środowiska, prowadzenie prac pielęgnacyjnych i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów;

·         "Świecie - moje miasto": Mariola Korytowska, Beata Sobocka

§         poszerzanie wiedzy o najbliższym otoczeniu, jego krajobrazie, zabytkach, folklorze i tradycjach,

§        organizowanie wycieczek, służących poznawaniu zabytkowych obiektów miasta;

·         "Profilaktyka wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym": Elżbieta Recka, Beata Sobocka

§         zapobieganie powstawania wad postaw dziecka w wieku przedszkolnym poprzez realizowanie założeń programowych,

§         dostarczanie pozytywnych działań zmierzających do profilaktycznego zachowania się we wszystkich działaniach i czynnościach dnia codziennego;

·         "Sprawny przedszkolak": Elżbieta Recka, Beata Sobocka

§        prowadzenie obserwacji i zajęć na ścieżce dydaktycznej,

§         wykorzystanie informacji zawartych w przewodniku do ścieżki;

·         "Agresji i przemocy stop": Danuta Kuzimska

§         ukazanie dzieciom skutków zachowań agresywnych;

·         "Dziecko zdolne w przedszkolu": Małgorzata Brandt, Katarzyna Piechna, Danuta Kuzimska

§         rozwijanie zdolności i talentów dzieci;

·         Program wychowawczo-edukacyjny "Czym skorupka za młodu...": Małgorzata Brandt

§         rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,

§         kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności,

§        kształtowanie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość.

·         "Drzewa i krzewy w puchatkowym ogrodzie" - ścieżka dydaktyczna: Mariola Korytowska, Beata Sobocka

§         rozbudzanie ciekawości przyrodą,

§        kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej,

§         wykorzystywanie wszystkich zmysłów do odkrywania przyrody;

·         "Uroczystości pełne radości" - propozycje scenariuszy: Danuta Kuzimska

§         zachęcanie do pracy zespołowej,

§        wspieranie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci;

·         Zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie dziecka: Praca zbiorowa

§         propozycje ćwiczeń słownikowo-gramatycznych, słuchu fonematycznego, zabaw z literami i słowami; 

·         W trosce o prawidłową mowę" - program logopedyczny: Teresa Nowakowska

§         profilaktyka,

§         diagnoza i terapia logopedyczna;

·          "Mała - Wielka Tolerancja" - Program Wychowawczo-Edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym - K. Piechna

·         "Jestem w przedszkolu" - książka M.Brandt zawierająca autorskie wiersze o wymowie wychowawczej;

·          „Tańczący i śpiewający rój pszczół „ : A. Grabowska-Wachowska;

·          „Wiersze dla dzieci” : opracow. Magdalena Tokarska

·         Z logopedią na „Ty” ćwiczenia ortofoniczne Monika Subkowska

·        Program logopedyczny profilaktyczno – terapeutyczny Monika Subkowska

·   Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie Przedszkola nr7 Monika Subkowska

·  Zbiór zagadek dla dzieci w wieku przedszkolnym - mgr Katarzyna Piechna

·  Ważne sprawy Milusińskich - zbiór edukacyjnych i wychowawczych wierszy dla dzieci, autorstwa Małgorzaty Brandt

·  „Puchatek Wita Najmłodszych” – program wspomagający wstępną adaptację  dziecka         3 - letniego do przedszkola: Magdalena Tokarska - Nowacka

[góra]

 jar & cheepsi