Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 

Broszura - Cyberbezpieczeństwo - informacje - pdf


 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z APELEM - prosimy o niezwłoczne poinformowanie Dyrektora przedszkola o każdym przypadku stwierdzenia u dziecka lub jego współdomownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19, w godzinach pracy placówki bezpośrednio pod nr tel. 607 296 357, natomiast w pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świeciu odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe na terenie Gminy Świecie pod nr tel. 607 540 240 lub 697 715 474. Jednocześnie przypominamy, że  tylko szybka informacja pozwoli nam wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa w stosunku do pozostałych podopiecznych i personelu naszej placówki.

Dziękujemy za współpracę, Maria  Siwocha


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W dniu 27.03.2020 Komisja Rekrutacyjna P7 postanowiła zakwalifikować do przedszkola wszystkie dzieci kontynuujące (80 dzieci) oraz kandydatów z potwierdzonym wnioskiem, spełniających kryteria ustawowe, tj.posiadających 600 i więcej punktów. Komisja zakwalifikowała na nowy rok szkolny 8 kandydatów na 45 wolnych miejsc. Rodzice tych dzieci zostali poinformowani osobiście, telefonicznie. Pozostałe wnioski, z mniejszą liczbą punktów, będą rozpatrywane w II etapie rekrutacji.
Dalsza rekrutacja trwać będzie od 6 kwietnia 2020 r. do 6 maja 2020 roku.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku.

❗️UWAGA❗️
W czasie epidemii, rodzice, którzy zarejestrowali się na platformie rekrutacyjnej a nie dostarczyli do przedszkola wniosku mogą przesyłać SKANY LUB ZDJĘCIA podpisanego wniosku i niezbędnych zaświadczeń na adres :
przedszkole7puchatek@gmail.com. W razie pytań - tel. do dyrektora: 607296357.
Wnioski można tez składać do skrzynki w wejściu do budynku przedszkola (jest domofon i dzwonek).

REKRUTACJA na rok szk. 2020/2021 - zapisy na stronie
https://swiecie.formico.pl

W dniu 02 marca 2020 r. rozpoczniemy elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym. Do tego czasu, począwszy od 18 lutego 2020 r. rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli mogą w przedszkolu do którego ich dziecko uczęszcza zgłosić chęć kontynuacji.
„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców na stronie: https://www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć
w „przedszkolu pierwszego wyboru”; formularz będzie dostępny na stronie internetowej od dnia 02.03.2020 r.
2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać go w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”.
Należy pamiętać, aby wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wybrane przedszkola w liczbie nie większej niż trzy. Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej
z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru” w terminie: od 02 marca do 23 marca 2020 r. do godziny 14.00
(I etap) lub od 06 kwietnia do 06 maja 2020 r. do godz.14.00 (II etap)

Szczegółowe zasady naboru przedstawione są w linku poniżej:
http://www.ooiw.swiecie.net/index.php/zapisy-do-przedszkola

 


Drodzy rodzice, w czasie przerwy ograniczającej funkcjonowanie przedszkola, na naszym Facebooku oraz drogą mailową będziemy zamieszczać różne materiały oraz formy i sposoby realizacji podstawy programowej z dziećmi w domu. Zapraszamy dzieci i rodziców do kreatywnych zajęć i nauki poprzez zabawę.

UWAGA
W czasie epidemii, rodzice, którzy zarejestrowali się na platformie rekrutacyjnej a nie dostarczyli do przedszkola wniosku mogą przesyłać skany podpisanego wniosku i niezbęd
nych zaświadczeń na adres :
przedszkole7puchatek@gmail.com. W razie pytań - tel. do dyrektora: 607296357.
Wnioski można tez składać do skrzynki w wejściu do budynku przedszkola (jest domofon i dzwonek).


 

 

UWAGA - GRYPA
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU PRZYPOMINA, ABY:

- dzieci chore pozostawiać w domu,

- nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych - katar to też choroba, ponieważ przyprowadzając dziecko z infekcją, narażacie nie tylko zdrowie swoich dzieci ale i innych,

- mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych,

- jeżeli dziecko źle poczuje się w przedszkolu, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica, a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z placówki,

- z chorym dzieckiem powinno się pójść więc do lekarza, a nie do przedszkola

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: www.psse-swiecie.pl

 

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
a) kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność
b) kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa ;
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym );
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/…/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-spra…
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
• ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
• pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
• Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
• W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
• Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
• Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/…/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dzi…/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
GIS.GOV.PL

 


"Harmonogram imprez i uroczystości III 2020",


Harmonogram imprez i uroczystości II 2020 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I 2020 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IX 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości II 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I 2019 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IX 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2018 - kliknij


Opłaty za przedszkole - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IV 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2018 - kliknij


Rekrutacja na rok 2018/2019:

Zarządzenie Burmistrza

Zasady rekrutacji


Harmonogram imprez i uroczystości I 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I 2018 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IX 2017 - kliknij


Wyprawka kangurki - kliknij

Wyprawka króliczki - kliknij

Wyprawka kubusie - kliknij

Wyprawka sowy - kliknij

Wyprawka tygryski - kliknij


Wady postawy - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IV 2017 - kliknij


Rekrutacja na rok 2017/2018:

Zarządzenie Burmistrza

Terminarz naboru

Zasady rekrutacji


Zaproszenie - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I 2017 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2016 - kliknij


Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy do przedszkola
na zebrania konsultacyjne w dniu

16 listopada 2016 r. od godz. 15.15.

W programie konsultacji : omówienie wstępnej obserwacji
i diagnozy ped.-psycholog. państwa dzieci oraz możliwość spotkania  i rozmowy z psychologiem.                                                                                  

 Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola nr 7


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IX 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IV 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości II 2016 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I 2016 - kliknij


UWAGA RODZICE - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2015- kliknij

Poza tym w listopadzie...- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IX 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2015- kliknij


Ogłoszenie - V 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IV 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2015- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I-II 2015- kliknij

Harmonogram imprez i uroczystości I-II 2015 c.d.- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2014- kliknij


Wystawa- kliknij


Informacje o zebraniach IX 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2014- kliknij


Informacje o zebraniach IX 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości VI 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości IV 2014- kliknij


Prezentacja MEN dla rodziców- kliknij


Przydatne telefony- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości III 2014- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości I-II 2014- kliknijHarmonogram imprez i uroczystości XII 2013- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XI 2013- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X 2013- kliknij


Wyprawka małego przedszkolaka 2013/14 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości V, VI 2013- kliknij


OGŁOSZENIA

Zebrania z rodzicami:

Grupa I - 27.II.2013 (środa) - 15:15

Grupa II - 27.02.13 (środa) - 15:30

Grupa III - 28.02.2012 (czwartek) - 15:30

Grupa IV - 25.02.2013 (poniedziałek) - 15:30

Grupa V - 26.02.2013 (wtorek) - 15:30

Będą to zebrania pokazowe z udziałem dzieci. 

Serdecznie zapraszamy !


Świąteczne spotkania z babcią - harmonogram imprez - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości XII 2012- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości X, XI 2012- kliknij


Punkty pomocy rodzinie- kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości czerwiec 2012- kliknij


Wyprawka małego przedszkolaka - kliknij


Zdjęcia do Tablo dla dzieci odchodzących do szkoły - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości maj 2012- kliknij


Zapisy dzieci do przedszkola na rok 2012/2013 - kliknij


Harmonogram imprez i uroczystości marzec-kwiecień- kliknij


Terminarz imprez i uroczystości - styczeń 2012 r.:

18.01.2012 środa, godz. 10:00 - Dzień Babci i Dziadka w grupie IV (Tygryski)

19.01.2012 czwartek, godz. 9:30 - Dzień Babci i Dziadka w grupie I (Kangurki)

                                 godz. 10:15 - Dzień Babci i Dziadka w grupie V (Sowy)

20.01.2012 piątek, godz. 9:30 - Dzień Babci i Dziadka w grupie II (Kubusie)

                            godz. 10:15 - Dzień Babci i Dziadka w grupie III (Króliczki)

31.01.2012 - 9:30 - Bal Karnawałowy

Serdecznie zapraszamy


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI - kliknij

na grudzień 2011


Ogłaszamy, że statut Przedszkola nr 7 jest wywieszony w kąciku dla rodziców do wglądu


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI - kliknij

na październik i listopad 2011

10.10.2011 (poniedziałek) - "ŚWIĘTO DRZEWA": zabawy tropiące  na świeżym powietrzu.

12.10.2011 (środa)

9:30 - pasowanie w grupie KRÓLICZKÓW i SÓW (bez udziału rodziców - zgodnie z Państwa wyborem)

15:00 - pasowanie w grupie TYGRYSKÓW (z udziałem rodziców - zgodnie z Państwa wyborem)

17.10.2011 (poniedziałek) - 9:30 - Urodziny Kubusia Puchatka

18.10.2011 (wtorek) - 9:00 - "NARODZINY PIOSENKI" - program estradowy z użyciem niekonwencjonalnych instrumentów (koszt - Rada Rodziców)

23.11.2011 (środa) - 10:45 - spektakl "DOKĄD BUTY PONIOSĄ" w wykonaniu Teatru Lalkowego "FRAJDA" z Torunia (koszt - Rada Rodziców)

LISTOPAD 2011 - Dzień Pluszowego Misia

30.11.2011 (środa) - ANDRZEJKI w przedszkolu


CO NOWEGO W PUCHATKU ?

MAJOW0 – CZERWCOWE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI:

10.05 – koncert muzyki etnicznej „Gongi i misy tybetańskie”  

             godz. 9:00 -11:30

10.05 – dla rodziców - spotkanie z logopedą – sala V,

             godz.15:15

17.05 – dla rodziców - spotkaniez psychologiem:

            „ABC wychowania dziecka” - sala  II, godz. 15:15

23.05 – Dzień Mamy i Taty w gr. IV i V, godz. 15:30

24.05 – Dzień Mamy i Taty w gr. II, godz. 15:15

24.05 – wycieczka do Dubielna gr. IV i V, godz. 8:00 – ok.14:00

25.05 – Dzień Mamy i Taty w gr. I -godz. 15:15 i gr. III - godz. 15:30

30.05  -  “Bezpieczne wakacje” – zajęcia i zabawy

31.05. - wycieczka rodzinna do Dubielna, gr. III, godz. 8:00 – ok.14:00 ;

           -  wycieczka do Gruczna gr. I i II, godz. 8:30 – ok.13:00

           - gr. IV i V – zabawy muzyczno- ruchowe, zajęcia plastyczne

01.06 - Dzień Dziecka – “ Tęczowy dzień” – kolorowy pochód, sport,

             muzyka oraz gry :)))

02.06 - Festyn w ogrodzie, show i zabawy, godz. 12.30

03.06 – Teatrzyk “Bajeczka”

3 czerwca w godz. 9.30 – 11.30 zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych  !

Pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną odbędzie się :

W grupie V –  20 czerwca  2011 roku ,  o godz. 16:00

W grupie IV –  21 czerwca  2011 roku,  o godz. 16:00


Zapraszamy rodziców na zebrania:

gr. I - 29.03 - godz. 15.15

gr. II - 30.03 - godz. 15.30 

gr. III - 29.03 - godz. 15.30 

gr. IV - 23.03 - godz. 15.30 

gr. V - 30.03 - godz. 15.15 


Co w "Puchatku" w styczniu:

Uroczysty Dzień Babci i Dziadka:

19. I - godz. 9:00 - gr. II

       - godz. 10:30 - gr. V

20. I - godz. 9:00 - gr. I

       - godz. 10:15 - g. IV

21.01 - godz. 9:00 - gr. III

 

25. I - BAL KARNAWAŁOWY


Co nas czeka w najbliższym czasie:

25. XI - Dzień Pluszowego Misia

29. XI - Dzień z Chopinem

30 XI - Andrzejki

6 XII - Mikołaj w przedszkolu

7 XII o godz. 9:15 - "Mikołajkowe potyczki" - Spektakl teatru "MAGMA"

Wigilie z Rodzicami:

     13 XII - Pn - grupa V, godz. 15.15

     14 XII - Wt - grupa I, godz. 15.15

     15 XII - Śr - grupa III i II, godz. 15.30

     16 XII - Czw - grupa IV, godz. 15.30

17 XII - godz. 10.00 - Chór SP 5

20 XII - Gwiazdor

19-21 I 2011r. - Dzień Babci i Dziadka

25 I 2011r. - Bal Karnawałowy


Zapraszamy rodziców na zebrania z zajęciami pokazowymi:

gr. I - 17.11 - godz. 15.15

gr. II - 18.11 - godz. 15.30 

gr. III - 18.11 - godz. 15.30 

gr. IV - 16.11 - godz. 15.30 

gr. V - 17.11 - godz. 15.15 


powiększ


Harmonogram imprez i uroczystości maj-czerwiec 2010:

24.05 - Dzień Mamy i Taty - gr. I i II o 15.15

25.05 - Dzień Mamy i Taty - gr. V o 15.15, III i IV o 15.30

26.05 - Wycieczka z rodzicami do Gródka - gr. III

27.05 - Wycieczka do Myślęcinka - gr. V i IV

28.05 - Wycieczka do Deczna - gr. I i II

Obchody Dnia Dziecka:

31.05 (Pn) - W tym dniu odbędzie się plener malarski, a także odwiedzi nas Straż Miejska.

1.06 (Wt) - "Tęczowy Dzień" - przemarsz ulicami osiedla w kolorowych koszulkach, a o godz. 13.00 - występ zespołu "Magma".

2.06 (Śr) - Tego dnia będziemy zmagać się na zawodach sportowych.

9.06 - Rodzinne śpiewanie - zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wspólnego zaprezentowania swoich możliwości wokalnych.

10.06 - Drzwi otwarte w gr. I ("Kangurki")- dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2010/2011, w godz. od 9.30-11.00

11.06 - Drzwi otwarte w gr. V ("Sowy") - dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2010/2011, w godz. od 9.30-11.00

22.06 - Pożegnanie sześciolatków w grupie "Tygrysów" o godz.16.00

23.06 - Pożegnanie sześciolatków w grupie "Sów" o godz.16.00


Dnia 11 stycznia 2010 o godz. 9.00 odbędzie się w naszym przedszkolu    BAL KARNAWAŁOWY (od godz. 7.00 będą wykonywane zdjęcia indywidualne).


Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu:

Grupa I - 14.01.10 - godz. 9.30

Grupa II - 14.01.10 - godz. 9.30

Grupa III - 15.01.10 - godz. 9.30

Grupa IV - 15.01.10 - godz. 9.30

Grupa V - 14.01.10 - godz. 10.30


Harmonogram imprez i uroczystości w przedszkolu - otwórz


Szanowni Rodzice

Informuję, że prace Komisji kwalifikacyjnej zostały zakończone w dniu 31 marca 2009 roku. Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2009/ 2010 znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci  zapisanych po raz pierwszy do przedszkola odbędą się:

w grupie „Sów” ( 4-5-6-latki)    - 12 maja br. o godz. 9:30

w grupie Kangurków  ( 3-latki) – 14 maja br. o godz. 9:30

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami !

Dyr. Przedszkola nr 7

Maria  Siwocha


Zapisy do przedszkola

Uprzejmie  informuję, że zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny  2009/2010 rozpoczną się w dniu 2 marca 2009 roku od godz. 8:00.

Zapraszamy

Dyr. Przedszkola nr 7

Maria  Siwocha


Harmonogram imprez i uroczystości do 31.12.2008 r.:

- 19-20.XI - spotkania z rodzicami, zajęcia i zabawy "Mamo, Tato pobaw się ze mną"

- 25.XI - Dzień Pluszowego Misia, teatrzyk

- 28.XI - Andrzejki

- 4.XII - Mikołajkowy Teatrzyk

- 5.XII - Mikołajki

- 15-17.XII - wigilie grupowe z rodzicami, jasełka

                  - 15.XII - grupa III (godz. 15.30)

                                - grupa V (godz. 15.15)

                  - 17.XII - grupa I (godz. 15.00)

                                - grupa II (godz. 15.30)

                                - grupa IV (godz. 16.00)

- 16.XII - spotkanie dzieci z Gwiazdorem


Opłaty

Szanowni Rodzice!

Potwierdzenie zapłaty za wyżywienie dzieci i czesne można przesyłać pocztą elektroniczną na adresy:

przedszkole7puchatek@gmail.com

lub

przedszkole7puchatek@op.pl

Na dowodach wpłaty prosimy podawać szczegółowe dane - imię i nazwisko dziecka, miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy oraz nazwę naszego przedszkola.

Dziękujemy.


Spotkanie z psychologiem

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z psychologiem, które odbędzie się dnia 06.05.2008 o godz. 15.15 w sali II (Kubusie).

Temat spotkania: "Wychowywać z sukcesem, jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły, jak ukierunkować energię dzieci, jak ją wykorzystać dla wszechstronnego rozwoju dziecka". Omówione będą także problemy wychowawcze, ich przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania


Dni otwarte

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu dla dzieci nowoprzyjętych pt. "Zabawy z Kubusiem Puchatkiem odbędą się:

w grupie V - "Sowy" - dnia 24 kwietnia 2008r. w godz. 9.00-11.00

w grupie I - "Kangurki" - dnia 25 kwietnia 2008r. w godz. 9.00-11.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 jar & cheepsi